CÔNG TY SẢN XUẤT KỶ NIỆM CHƯƠNG, BẢNG VINH DANH, BẢNG TRI ÂN